Wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności.


Bieżąca działalność organizacyjna Śląskiego Banku Żywności została zachwiana. Istotna nie sprawność jednego z 2 dostawczych samochodów oraz awaria agregatu mroźniczego mocno ograniczyło naszą ofertę i zakres pomocy żywnościowej udzielanej najuboższym. Pomocną dłoń ze środkami finansowymi na konieczne naprawy otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności. Zadanie pt „Pomoc w potrzebie – ratujemy – pomagamy” – zostało z powodzeniem zrealizowane.
Dziękujemy serdecznie w imieniu załogi i naszych podopiecznych.

Przekaz nam swój 1%


Przekaż 1% naszej organizacji

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

"Lepsze jutro"


Zadanie : „Lepsze jutro” jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego

Edycja 2017/18 POPŻ dobiega końca!

Kolejna edycja POPŻ 2014-2020, zbliża się ku końcowi. Bank dysponuje już wszystkimi produktami objętymi tym programem. Zakończone zostały warsztaty edukacyjne w ramach Działań Towarzyszących. Liczba przeprowadzonych warsztatów, oraz osób które zdecydowały się z nich skorzystać znacznie przekroczyły nasze założenia (przeprowadzono 329 warsztatów zamiast 220, w których aktywnie uczestniczyło 5100 osób, w miejsce planowanych 2100). Nakręcony film edukacyjny pt:"Rączka gotuje na beztydzień" uatrakcyjnił wykłady kulinarne.

Wielkanocna Zbiórka Żywności za nami!

Wielkanocna Zbiórka Żywności którą przeprowadziliśmy w 89 placówkach handlowych zaoowocowała koszami pełnymi darów. Dzięki życzliwości dobroczyńców, pozyskaliśmy 16,239,85 kg różnorodnych artykułów spożywczych. Dary te w formie paczek świątecznych zostały przekazane ponad 1500 potrzebującym. Wyrażamy wdzięczność, wszystkim darczyńcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i zdecydowali się wesprzeć naszą zbiórkę.

Informacja ogólna o Bankach Żywności


Wesołych Świąt i Do Siego Roku!

Wszystkim związanym z działalnością Banku - instytucjom,organizacjom, stowarzyszeniom,
darczyńcom, pracownikom oraz wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2018 Roku.
Niech ten świąteczny czas będzie pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszych domach niech nigdy nie zabraknie miłości, zrozumienia, a także chleba...

Wszystkiego co najlepsze życzy Zarząd Śląskiego Banku Żywności!

"Podziel się dobrym posiłkiem" (PSP) - termin składania wniosków do 26.07.2017r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2017

Śląski Bank Żywności uruchomił kolejną edycję Programu POPŻ, która rozpoczęła się 23.03.2017r. i trwać będzie do 15.07.2018r.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej po-trzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania po-mocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności w Chorzo-wie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie woje-wództwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebują-cych.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do-chodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posił-ków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrud-niejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) , stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub po-siłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wy-stawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośred-nictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
2. Paczka żywnościowa, to minimum kilka tj. składająca się z co naj-mniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jed-norazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l;
20. miód wielokwiatowy 0,4 l
21. kabanosy wieprzowe 0,36 kg
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miej-scu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościo-we można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie spo-łeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczno-ści lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczo-wej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecz-nym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Dane adresowe - realizatorów POPŻ Podprogram 2017 do pobrania:
Dane adresowe - realizatorów POPŻ Podprogram 2017 [XLS]

Harmonogram działań towarzyszących Podprogram 2017 do pobrania:
Harmonogram DT październik 2017 [PDF]
Harmonogram DT listopad 2017 [PDF]
Harmonogram DT grudzień 2017 [PDF]
Harmonogram DT styczeń 2018 [XLS]
Harmonogram DT luty 2018 [XLS]
Harmonogram DT marzec 2018 [XLS]


Tags: 

Znakomite efekty X Wielkanocnej Zbiórki Żywności 2017

Uprzejmie dziękujemy wszystkim darczyńcom i dobrodziejom oraz współorganizatorom za wspólne dzieło.
Dla osób i rodzin potrzebujących pozyskaliśmy 19.888,37 kg żywności.

W poczuciu wdzięczności serdecznie dziękujemy.
Zarząd

Strony

Subskrybuj Śląski Bank Żywności RSS